5139: Τραχωνῖτις


Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Dodson dictionary

5139
Τραχωνῖτις, ιδος, ἡ,       Noun, Feminine
Trachonitis, the north-east of the territory beyond Jordan.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

5139
Τραχωνῖτις (Trachōnîtis)
from a derivative of 5138; rough district; Trachonitis, a region of Syria
:--Trachonitis.

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Top words found with Strong's 5139 Τραχωνῖτις

Related Strong's Related word Related gloss Relation score
5075 τετραρχέω I rule over as a tetrarch 12
5561 χώρα region, land, fields 10
2484 Ἰτουραΐα Ituraean 9
3078 Λυσανίας Lysanias 8
9 Ἀβιληνή Abilene 6
80 ἀδελφός a brother 5
749 ἀρχιερεύς high priest, chief priest 3
452 Ἄννας Annas 2
5376 Φίλιππος Philip 2
2264 Ἡρώδης Herod 1

From a Hyperspace Analogue to Language (HAL) constructed over the Nestle 1904 Greek New Testament.