4333: προσεργάζομαι


Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Dodson dictionary

4333
προσεργάζομαι,       Verb
I gain, produce in addition.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

4333
προσεργάζομαι (prosergázomai)
from 4314 and 2038; to work additionally, i.e. (by implication) acquire besides
:--gain.

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Top words found with Strong's 4333 προσεργάζομαι

Related Strong's Related word Related gloss Relation score
3414 μνᾶ a mina 18
3004 λέγω I say, speak 13
1176 δέκα ten 10
2095 εὖ well, well done 6
2962 κύριος lord, Lord, master, sir 6
18 ἀγαθός good 5
4413 πρῶτος first, before 4
1401 δοῦλος a male slave 4
1646 ἐλάχιστος least, smallest, very little 1
3854 παραγίνομαι I appear, come, arrive at 1

From a Hyperspace Analogue to Language (HAL) constructed over the Nestle 1904 Greek New Testament.