354: ἀνάληψις


Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Dodson dictionary

354
ἀνάληψις, εως, ἡ,       Noun, Feminine
a taking up, lifting up.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

354
ἀνάληψις (análēpsis)
from 353; ascension
:--taking up.

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Top words found with Strong's 354 ἀνάληψις

Related Strong's Related word Related gloss Relation score
2250 ἡμέρα a day 9
4845 συμπληρόω I fill completely 7
4383 πρόσωπον the face, countenance, surface 6
4741 στηρίζω I fix firmly, strengthen 5
4198 πορεύομαι I travel, journey, go 3
2419 Ἱερουσαλήμ Jerusalem 1

From a Hyperspace Analogue to Language (HAL) constructed over the Nestle 1904 Greek New Testament.