2035: ἑπτακισχίλιοι


Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Dodson dictionary

2035
ἑπτακισχίλιοι, αι, α,       Adjective
seven thousand.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

2035
ἑπτακισχίλιοι (heptakischílioi)
from 2034 and 5507; seven times a thousand
:--seven thousand.

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Top words found with Strong's 2035 ἑπτακισχίλιοι

Related Strong's Related word Related gloss Relation score
1683 ἐμαυτοῦ of myself 10
435 ἀνήρ a male human being, a man 10
2641 καταλείπω I leave behind, abandon 9
5538 χρηματισμός an oracle 8
2578 κάμπτω I bend, bow 7
1119 γόνυ a knee 6
3004 λέγω I say, speak 5
896 Βάαλ Baal 4
5590 ψυχή the soul, life, self 1

From a Hyperspace Analogue to Language (HAL) constructed over the Nestle 1904 Greek New Testament.