1273: διανυκτερεύω


Advertisement

Learning Biblical Greek or Biblical Hebrew?
Advertisement

Dodson dictionary

1273
διανυκτερεύω,       Verb
I spend the whole night.

From: Public Domain Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson (2010)

Strong's Greek Dictionary

1273
διανυκτερεύω (dianyktereúō)
from 1223 and a derivative of 3571; to sit up the whole night
:--continue all night.

From: Strong's Greek Dictionary by James Strong (1890)

Top words found with Strong's 1273 διανυκτερεύω

Related Strong's Related word Related gloss Relation score
4335 προσευχή prayer, a place for prayer 8
4336 προσεύχομαι I pray, pray for 8
3735 ὄρος a mountain 7
2316 θεός God, a god 6
3753 ὅτε when 4
1831 ἐξέρχομαι I go out, come out 3
2250 ἡμέρα a day 3
4377 προσφωνέω I call to, summon 1

From a Hyperspace Analogue to Language (HAL) constructed over the Nestle 1904 Greek New Testament.